autorka: Sonia

REGULAMIN BLOGA I NEWSLETTERA

Dzień dobry!

Na początek moje pełne dane rejestrowe jako ADMINISTRATOR: właścicielem Serwisu jest Sonia Zastawnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Diet&Fit Sonia Zastawnik, ul. Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP:6372166450.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje dotyczące korzystania z Serwisu.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@diet-fit.pl oraz numerem telefonu: +48 504-076-245.

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@diet-fit.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Pozdrawiam i życzę przyjemnego korzystania z mojego serwisu!

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z blogu internetowego diet-fit.pl, zwanym dalej SERWISEM, czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Sonia Zastawnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Diet&Fit Sonia Zastawnik, ul. Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP:6372166450;(zwanym dalej „ADMINISTRATOREM”)
  2. Osoba korzystając z usług i treści dostępnych SERWISIE, zwana dalej UŻYTKOWNIKIEM wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

§2 KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które: 1) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Serwisu; 2) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Serwisie w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej; 3) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@diet-fit.pl

4) zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;

5) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec ADMINISTRATORA, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;

6) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;

7) służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;

8) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;

9) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;

10) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;

11) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;

12) zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;

13) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;

14) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;

15) naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;

16) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;

17) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;

18) obrażają uczucia religijne;

19) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;

20) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.

   1.ADMINISTRATOR w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. ADMINISTRATOR przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie ADMINISTRATOR zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

   2. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta z Serwisu.

   3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika ADMINISTRATOR niezwłocznie powiadamia o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

   4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § 6.

   6. ADMINISTRATOR zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał ADMINISTRATOR.

   §5 MECHANIZM ZGŁOSZEŃ DOT. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

   1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez ADMINISTRATORA. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić: 1) drogą e-mailową, na adres kontakt@diet-fit.pl; 2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie; 3) za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”, która znajduje się przy Treści Użytkownika.
   2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak: 1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem; 2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

   3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

   4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

   3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, ADMINISTRATOR może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez ADMINISTRATOR, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

   4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez ADMINISTRATOR nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. ADMINISTRATOR przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. ADMINISTRATOR w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

   5. W trakcie dokonywania weryfikacji ADMINISTRATOR jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników.

   6. Po dokonaniu weryfikacji ADMINISTRATOR może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, ADMINISTRATOR niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

   7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika ADMINISTRATOR niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

   8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w § xx.

   9. ADMINISTRATOR zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel ADMINISTRATOR

   1. W przypadku, gdy: 1) ADMINISTRATOR nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej; 2) Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu; 3) ADMINISTRATOR zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.); 2. Każda decyzja ADMINISTRATOR związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy ADMINISTRATOR otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy

   – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie. 11

   1) wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;

   2) fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy ADMINISTRATOR oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;

   3) w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;

   4) jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;

   5) jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

   1) na adres elektroniczny : kontakt@diet-fit.pl;

   2) za pomocą formularza kontaktowego;

   3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby ADMINISTRATOR.

   1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;

   2) dane kontaktowe;

   3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja ADMINISTRATOR była błędna i powinna zostać zmieniona.

   publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

   3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:

   4. Odwołanie powinno zawierać:

   5. Po otrzymaniu odwołania ADMINISTRATOR niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

   §7 POSTANOWIENIE W SPRAWIE POWIADOMIENIA ODPOWIEDNICH SŁUŻB I ORGANÓW W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA ZAGRAŻAJĄCEGO ŻYCIU LUB ZDROWIU

   Jeżeli ADMINISTRATOR poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, ADMINISTRATOR jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do ADMMINISTRATORA o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

   §8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UŻYTKOWNIKA

   ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie, pod warunkiem że ADMINISTRATOR:

   1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

   2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość

   § 9 OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

   1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies na stronie www.diet-fit.pl/polityka-prywatnosci

   §10 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada ADMINISTRATOR bloga diet-fit.pl oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.
   2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach bloga diet-fit.pl, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
   3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność ADMINISTRATORA bloga diet-fit.pl lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

   §11 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

   1. Dane i informacje zawarte blogu diet-fit.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.
    2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników.
    3. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.
    4. ADMINISTRATOR dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.
    5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
    6. ADMINISTRATOR zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
    7. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. ADMINISTRATOR nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

   §12 DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH PRODUKTÓW CYFROWYCH (W RAMACH NEWSLETTERA)

   1. W przypadku nieodpłatnych Produktów Cyfrowych ich nabycie następuje poprzez wykonanie czynności związanych z uzyskaniem Dostępu do Produktu Cyfrowego, np. należy podać adres e-mail w celu zapisania się do bazy newsletterowej oraz potwierdzić zapis. Szczegółowe informacje dotyczące newslettera opisane są w polityce prywatności na stronie https://diet-fit.pl/polityka-prywatnosci/

   W przypadku, gdy dany Produkt Cyfrowy jest oferowany bez uiszczenia ceny, ale w zamian za podanie danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik posiada wybór, czy chce dokonać zapłaty Ceny czy podać swoje dane osobowe. Jeżeli Użytkownik chce dokonać zapłaty Ceny zamiast podawania swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z Operatorem pod wskazanym przez Operatora adresem e-mail (kontakt@diet-fit.pl) oraz dokonać zapłaty.

   ADMINISTRATOR dostarcza Nieodpłatne Produkty Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Nieodpłatnego Produktu Cyfrowego i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Produktu Cyfrowego — chyba że w opisie Produktu Cyfrowego zostanie wyraźnie wskazane, że Produkt Cyfrowy obejmuje także Aktualizacje w późniejszym terminie.

   §13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, ADMINISTRATOR może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.
    2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@diet-fit.pl. Formularz, przez który można zgłosić naruszenie treści przez Użytkownika można pobrać tutaj https://diet-fit.pl/wp-content/uploads/2024/02/Zgloszenie-naruszenia-formularz.doc
    3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.

   DATA PUBLIKACJI REGULARMINU 17.02.2024 R.

     Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić najwyższą jakość usług. Akceptuję ciasteczka Dowiedz się więcej

     Polityka prywatności